การติดตั้ง Node.js บน Ubuntu 18.04

 1. ติดตั้ง Node.js ด้วยคำสั่ง

apt install nodejs

เสร็จแล้วเช็ค version ด้วยคำสั่ง

node -V

2. ติดตั้ง npm เพื่อจัดการ package ต่างๆ ของ Node.js ด้วยคำสั่ง

apt install npm

เสร็จแล้วเช็ค version ด้วยคำสั่ง

npm -V

Setup MQTT Broker ง่ายๆ 6 ขั้นตอนบน Ubuntu 18.04

ขั้นตอนการติดตั้ง MQTT และการตั้งค่า
(บทความนี้ใช้ user root ในการเขียนบทความ จึงไม่ได้ใช้คำสั่ง sudo)

 1. เปิด port TCP:1883
 2. install Mosquitto Broker
  apt install mosquitto
 3. Install the Clients and Test
  apt install mosquitto-clients
 4. ทดสอบการทำงานของ MQTT (mosquitto) ด้วยการเปิด terminal 2 หน้าต่าง โดยหน้าต่างแรกทำหน้าที่ subscribe (คอยรับข้อความ) และอีกหน้าต่างทำหน้าที่ publish (ส่งข้อความ)
  4.1 subscribe topic เช่น PM25
  mosquitto_sub -t "PM25"
  4.2 publish topic PM25 ด้วยข้อความ “PM2.5 value is 10”
  mosquitto_pub -t "PM25" -m "PM2.5 value is 10"
  ถ้าหากทำถูกต้อง จะมีข้อความแสดงบนหน้าต่าง terminal แรกว่า “PM2.5 value is 10”
 5. เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
  5.1 Secure with a Password
  mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd mqtt_user_name
  Password: mqtt_password

  5.2 Create a configuration file for Mosquitto pointing to the password file we have just created.
  nano /etc/mosquitto/conf.d/default.conf
  พิมพ์บรรทัดเหล่านี้เข้าไปแล้ว save file
  allow_anonymous false
  password_file /etc/mosquitto/passwd
 6. Restart mosquitto
  systemctl restart mosquitto
  หลังจากนี้หากจะ subscribe หรือ publish ต้องใช้ username และ password เสมอเช่น
  subscribe
  mosquitto_sub -t "PM25" -u "Davika" -P "password"
  publish
  mosquitto_pub -t "PM25" -m "PM2.5 value is 10" -u "Davika" -P "password"
  หากไม่ใส่ username และ password จะขึ้น error ดังนี้
  Connection Refused: not authorised.
  Error: The connection was refused.

Sources

Ubuntu: การเลือกใช้ bash เป็น default shell

ถึงแม้ Ubuntu จะใช้ bash เป็น default แต่ก็มีบางสถานการณ์ที่ทำให้บาง user เมื่อ login แล้วเป็น sh shell แทนที่จะเป็น bash shell

เราเปลี่ยนให้ user เมื่อ login แล้วเป็น bash ด้วยการเข้าไปแก้ไขไฟล์ passwd

nano /etc/passwd

ubuntu user default shell

เราจะเห็นรายชื่อ user ทั้งหมดแบ่งเป็นบรรทัดละ user
โดยด้านหลังของแต่ละบรรทัดจะบอกว่า user นี้ login ได้หรือไม่ ถ้า login ได้ให้ใช้ shell ตัวไหน

เช่น user scarlett เดิมอาจใช้ /bin/sh เราสามารเปลี่ยนมาใช้ bash ด้วยการแก้ไขเป็น /bin/bash แล้ว save file และ logout แล้ว login เข้ามาใหม่ ก็จะได้ใช้ bash shell ตามที่ต้องการ

เอกสารอ้างอิง
https://wiki.ubuntu.com/ChangingShells