Ubuntu: การเลือกใช้ bash เป็น default shell

ubuntu user default shell

ถึงแม้ Ubuntu จะใช้ bash เป็น default แต่ก็มีบางสถานการณ์ที่ทำให้บาง user เมื่อ login แล้วเป็น sh shell แทนที่จะเป็น bash shell

เราเปลี่ยนให้ user เมื่อ login แล้วเป็น bash ด้วยการเข้าไปแก้ไขไฟล์ passwd

nano /etc/passwd

ubuntu user default shell

เราจะเห็นรายชื่อ user ทั้งหมดแบ่งเป็นบรรทัดละ user
โดยด้านหลังของแต่ละบรรทัดจะบอกว่า user นี้ login ได้หรือไม่ ถ้า login ได้ให้ใช้ shell ตัวไหน

เช่น user scarlett เดิมอาจใช้ /bin/sh เราสามารเปลี่ยนมาใช้ bash ด้วยการแก้ไขเป็น /bin/bash แล้ว save file และ logout แล้ว login เข้ามาใหม่ ก็จะได้ใช้ bash shell ตามที่ต้องการ

เอกสารอ้างอิง
https://wiki.ubuntu.com/ChangingShells